3FM Serious Request

Privacystatement

  1. Nieuwschevron right
  2. Privacystatement

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY STATEMENT SERIOUS REQUEST

ALGEMENE VOORWAARDEN

Een ieder die gebruik maakt - voor welke doeleinden dan ook - van de websites van NPO 3FM of de Nederlandse Publieke Omroep gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

ALGEMEEN

NPO 3FM streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die op de website wordt gepubliceerd, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan NPO 3FM niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is. NPO 3FM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan NPO 3FM niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of programma's. Wel stelt NPO 3FM het bijzonder op prijs als zulke onjuistheden worden gemeld via het e-mailadres redactie@3fm.nl.

REACTIES BEZOEKERS

Reacties zijn welkom, mits ze redelijk, inhoudelijk bij het bericht passen en zo foutloos mogelijk geschreven zijn. Posts van racistische, discriminerende, beledigende of pornografische aard worden verwijderd. Dat geldt tevens voor reacties die bij herhaling vervelend zijn. Eenmaal je punt gemaakt is klaar. Kritiek mag, mits gefundeerd en niet met opzet kwetsend.
Verder is het niet toegestaan om spam te faciliteren of te verspreiden, inbreuk te maken op rechten van derden, het schenden van privacy van andere gebruikers, het verrichten van of aanzetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen alsmede ieder overig handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden.

LINKS EN VERWIJZINGEN NAAR ANDERE SITES

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. NPO 3FM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

DONATIES AAN HET RODE KRUIS

De donaties die via sms, telefoon, externe partners en externe sites gedaan kunnen worden, gaan volledig naar het goede doel. Het Rode Kruis komt jaarlijks met een verantwoording van de bestede gelden.

MUZIEK

NPO 3FM doet alles wat mogelijk is om de aangevraagde platen gedraaid te krijgen op zender tijdens de actieweek. In de week erna worden tijdens de Top Serious Request de meest aangevraagde platen op volgorde van aantal aanvragen gedraaid. In de periode na de Top Serious Request zal er ook nog ruimte zijn om aangevraagde songs te draaien. Omwille van beschikbaarheid in het door NPO 3FM gebruikte systeem, rechten en de mogelijke hoeveelheid van aanvragen kan er geen garantie worden gegeven dat elke aangevraagde plaat gedraaid wordt.

AUTEURSRECHT

De websites van NPO 3FM / De Nederlandse Publieke Omroep zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de algemene voorwaarden, de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Het (beeld- en geluid)materiaal op de website is veelal eigen materiaal. NPO 3FM heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot NPO 3FM wenden. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

BIJDRAGEN GEBRUIKERS

Ten aanzien van bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage te beschikken over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op die bijdrage en vrijwaart NPO 3FM/NPO voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derdenrechthebbenden kunnen opleggen voor het verwijzen naar hun content en vrijwaart NPO 3FM/NPO voor claims.

De gebruiker verleent NPO 3 FM/NPO door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen satellietzenders, en/of omroepnetwerken, en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Privacy statement Serious Request

NPO hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt conform de privacyverklaring van de NPO en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving en.

Ten aanzien van Serious Request geldt daarnaast het volgende:

Serious Request ‘Kom in actie’

Alle tot individuen herleidbare gegevens met betrekking tot ‘Kom in actie’ wordt in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld, conform de privacyverklaring van de NPO, de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens voor jouw ‘Kom in actie’ worden enkel verwerkt mits door jou op de daarvoor bestemde plekken toestemming is gegeven.

De partijen die inzage hebben in deze gegevens en daarvoor door NPO 3FM worden ingeschakeld zijn:

· NPO 3FM, voor de organisatie en planning van de ‘Kom in actie’ events;

· The Perfect Wave, voor de organisatie, productie en planning rond de ‘Kom in actie’;

· De 3FM omroep redacties, voor het verzorgen van de radio, en visual radio-uitzendingen rond de ‘Kom in actie’ events;

· Backbone International, voor beveiligingstaken rond de ‘Kom in actie’ events.

Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het doneren aan het Nederlandse Rode Kruis, worden voor dit doel verwerkt onder de verantwoordelijkheid van het Nederlandse Rode Kruis.

Jouw NPO ‘Kom in actie’ gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de 3FM Serious Request actie van 2018 voor communicatieve doeleinden, het zorgvuldig uitvoeren van de acties en ten behoeve van de uitzendingen,. en uiterlijk op 1 december 2019 worden vernietigd. Mocht hiervoor toestemming hebben gegeven, ontvang je in het nieuwe jaar maximaal 3 aanvullende e-mails, aangaande de 3FM Serious Request editie van 2019.

KLIKGEDRAG EN COOKIES

Naast door jezelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de publieke omroep en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij naar onze cookie-informatiepagina.

Ster advertentie
Ster advertentie