3FM nieuws

Actievoorwaarden doneer je ov-chipkaart

  1. Nieuwschevron right
  2. Actievoorwaarden doneer je ov-chipkaart

Actievoorwaarden

DONEER JE VERLOPEN OV-CHIPKAART AAN 3FM SERIOUS REQUEST VOOR HET GOEDE DOEL

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘actie doneer je verlopen OV-chipkaart aan 3FM Serious Request ’ (hierna te noemen: “de Actie”), georganiseerd door Vereniging het Nederlandse Rode Kruis en De Stichting Nederlandse Publieke Omroepen ( hierna ook te noemen: NPO).

Door deel te nemen aan de Actie, verklaar je kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en in te stemmen met deze voorwaarden.

NPO is gerechtigd, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat NPO daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers van de Actie. Wijzigingen of aanpassing van deze voorwaarden en staking zal bekend worden gemaakt via www.3fm.nl/ovchipkaart

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is NPO gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

Vragen over de Actie en deze voorwaarden kun je stellen op seriousrequest@3fm.nl.

In het Privacystatement wordt uitgelegd op welke wijze en onder welke voorwaarden je persoonsgegevens worden verwerkt wanneer je deelneemt aan de Actie.

De Actie

Je kunt de waarde van het resterende saldo op je OV-chipkaart doneren aan NPO 3FM Serious Request door je OV-chipkaart die langer dan één jaar is verlopen te doneren .

Je kunt je OV-chipkaart(en) op twee manieren inleveren bij 3FM Serious Request, namelijk:

door je OV-chipkaart(en) fysiek in te leveren bij het Glazen Huis te Apeldoorn of

door je OV-chipkaart(en) los op te sturen naar het hieronder genoemde adres:

OV-chipkaart voor 3FM Serious Request

Antwoordnummer 741

3800 VB Amersfoort

Wanneer je je OV-chipkaart(en) inlevert bij het Glazen Huis dan wel opstuurt, doe je afstand van al je rechten op de OV-chipkaart(en) (inclusief van het restsaldo op deze OV-chipkaart(en)). Het resterende saldo op de OV-chipkaart(en) wordt door tussenkomst van Trans Link Systems B.V. (hierna: Translink) gedoneerd aan NPO 3FM Serious Request.

Door NPO 3FM Serious Request ontvangen OV-chipkaarten, zoals bedoeld onder artikel 8 van deze voorwaarden, worden in opdracht van NPO door Translink uitgelezen en de waarde van het resterende saldo op de ingeleverde OV-chipkaarten wordt gedoneerd aan de Vereniging het Nederlandse Rode Kruis ten behoeve van NPO 3FM Serious Request (IBAN: NL56INGB0000000661)

Duur Actie

De Actie loopt tot en met 24 december 2017.

Om mee te doen aan de Actie dient je OV-chipkaart die langer dan één jaar is verlopen uiterlijk op 24 december 2017 door NPO 3FM Serious Request te zijn ontvangen zoals bepaald in artikel 8 van deze voorwaarden.

Uitsluitingen

In de volgende situaties is Serious Request gerechtigd deelname aan de Actie uit te sluiten:

De ten behoeve van NPO 3FM Serious Request ingeleverde OV-chipkaart is korter dan een jaar verlopen.

Toelichting:

Het saldo op de OV-chipkaart kan worden gedoneerd, maar niet via deze Actie. De verwerking hiervan verloopt namelijk anders. Ga voor meer informatie naar www.OV-chipkaart.nl/saldo-terugvragen.

De ten behoeve van NPO 3FM Serious Request ingeleverde OV-chipkaart is nog actief.

Toelichting:

Het saldo op de OV-chipkaart kan worden gedoneerd, maar niet via deze Actie. De verwerking hiervan verloopt namelijk anders. Ga voor meer informatie naar www.OV-chipkaart.nl/saldo-terugvragen.

De ten behoeve van NPO 3FM Serious Request ingeleverde OV-chipkaart is kapot.

De ten behoeve van NPO 3FM Serious Request ingeleverde OV-chipkaart is in het verleden al geblokkeerd of vervangen door Translink.

Toelichting:

Wanneer je OV-chipkaart in het verleden geblokkeerd is of is vervangen, heeft Translink het resterende saldo dat toen op de OV-chipkaart stond destijds uitbetaald.

Diversen

NPO is niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging of diefstal van de ingeleverde dan wel verstuurde OV-chipkaart(en) zoals bepaald in artikel 8 van deze voorwaarden.

NPO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie.

NPO is gerechtigd om deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze Actie wanneer NPO vaststelt dat niet conform deze voorwaarden wordt gehandeld en/of indien anderszins onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van deze Actie.

Ster advertentie
Ster advertentie