Meer NPO
STER Advertentie

Algemene voorwaarden

Zondag 16 september 2018 - 11:28 uur

Een ieder die gebruik maakt - voor welke doeleinden dan ook - van de websites van 3FM of de Nederlandse Publieke Omroep gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. 

Inhoud 

3FM streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die op de website wordt gepubliceerd, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. 

Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan 3FM niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is. 3FM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan 3FM niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van gegevens, apparatuur of programma's. Wel stelt 3FM het bijzonder op prijs als zulke onjuistheden worden gemeld via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Reacties bezoekers

Reacties zijn welkom, mits ze redelijk, inhoudelijk bij het bericht passen, en zo foutloos mogelijk geschreven zijn. Posts van racistische, discriminerende, beledigende of pornografische aard worden verwijderd. Dat geldt tevens voor reacties die bij herhaling vervelend zijn. Eenmaal je punt gemaakt is klaar. Kritiek mag, mits gefundeerd en niet met opzet kwetsend. 

Voorts is het niet toegestaan om spam te faciliteren of te verspreiden, het inbreuk maken op rechten van derden, het schenden van privacy van andere gebruikers, het verrichten van of aanzetten tot strafrechtelijk laakbare handelingen alsmede ieder overig handelen in strijd met de openbare orde en de goede zeden.

Links en verwijzingen naar andere sites 

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. 3FM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan. 

Persoonlijke gegevens 

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal 3FM in samenwerking met Het Nederlandse Rode Kruis met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Je gegevens worden enkel gebruikt, mits door jou op de daarvoor bestemde plekken aangegeven, voor 3FM, de actie 3FM Serious Request of het Nederlandse Rode kruis, ter uitvoering van 3FM Serious Request. De partijen die daarvoor worden ingeschakeld zijn: NPO, de landelijke publieke media-instellingen, het Nederlandse Rode Kruis, Better Together en Backbone International.

Donaties aan het Rode Kruis

De donaties die via sms, telefoon, externe partners en externe sites gedaan kunnen worden, gaan volledig naar het goede doel. Het Rode Kruis komt jaarlijks met een verantwoording van de bestede gelden.

Muziek

3FM doet alles wat mogelijk is om de aangevraagde platen gedraaid te krijgen op zender tijdens de actieweek. Omwille van beschikbaarheid in het door 3FM gebruikte systeem, rechten en de mogelijke hoeveelheid van aanvragen kan er geen garantie worden gegeven dat elke aangevraagde plaat gedraaid wordt.

Auteursrecht 

3FM spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. 3FM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. 

Indien en voor zover Het Nederlandse Rode Kruis beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft het 3FM deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De websites van H3FM / De Nederlandse Publieke Omroep zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. 

Privacy statement 

NPO hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Doel van verwerking

Voor het ontvangen van nieuwsbrieven gerelateerd aan aanbodkanalen van de publieke omroep (o.a. de persoonlijke programmagids) en voor het participeren aan sommige onderdelen van de site is de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over omroepactiviteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van onszelf en van zorgvuldig geselecteerde organisaties. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in).
 
De nieuwsbrieven kunnen, naast de door u gevraagde informatie, incidenteel informatie over andere (internet)activiteiten van de publieke omroep bevatten.

Klikgedrag en Cookies 

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de omroepplayer. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. 

Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de publieke omroep en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij u naar onze cookie-informatiepagina.

Gebruik van The Lifeline App

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een account creëert, wanneer u ons een e-mail zendt, en wanneer u onze websites, apps en sociale media gebruikt.

Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere gebruikers een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u bijvoorbeeld een account creëert, een van onze apps downloadt of gebruikt, of anderszins contact met ons opneemt, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij persoonsgegevens gebruiken worden hier beschreven.

EROUTES biedt via haar app veel informatie aan omtrent haar bedrijf en de door haar georganiseerde evenementen zoals ook te zien is op www.eroutes.com. Indien u onze app gebruikt en een bestelling wilt doen kan dat ook bij derden gebeuren. Check in ieder geval ook de privacy policy van de betreffende derde indien u daar een bestelling doet.

Indien u uw persoonsgegevens verstrekt via EROUTES bewaren wij uw persoonsgegevens om uw bestelling of vraag te kunnen verwerken en om u van tijd tot tijd nieuwsbrieven te sturen. Dat zijn de doeleinden van de gegevensverzameling.

EROUTES is daarmee een verantwoordelijke (d.w.z. een organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot alle gegevens die EROUTES over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. EROUTES is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke op 25 mei 2018 is ingevoerd. 

Kijk live naar 3FM